111/2009 Sb.Zákon o základních registrech

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon

a)   vymezuje obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,

b)   zřizuje Správu základních registrů.


§ 2
Obecné pojmy

        V tomto zákoně se rozumí

a)   základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,

b)   referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

c)   orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy,

d)   agendou souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci,

e)   agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy,

f)    informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními registry a agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,

g)   editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obecné pojmy
§ 3 - Základní registry
§ 4 - Údaje základního registru
§ 5 - Využívání referenčních údajů základního registru
§ 6 - Správa základních registrů
§ 7  
§ 8 - Správce agendového informačního systému
§ 9 - Identifikátory fyzických osob
§ 10  
§ 11 - Působnost Úřadu
§ 12 - Identifikátory osob zapsaných v registru osob
§ 13 - Kód agendy
§ 14 - Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů
§ 15  
HLAVA II - REGISTR OBYVATEL
§ 16  
§ 17 - Subjekty údajů
§ 18 - Údaje vedené v registru obyvatel
§ 19 - Zapisování údajů do registru obyvatel
§ 20 - Správce registru obyvatel
§ 21  
§ 22 - Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel
§ 23 - Nové pořízení údajů
HLAVA III - REGISTR OSOB
§ 24 - Pojmy
§ 25 - Subjekty vedené v registru osob
§ 26 - Údaje vedené v registru osob
§ 27 - Zapisování údajů do registru osob
§ 28 - Správce registru osob
HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
§ 29 - Pojmy
§ 30 - Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce
§ 31 - Obsah registru územní identifikace
§ 32 - Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 33 - Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 34 - Další údaje vedené o stavebním objektu
§ 35 - Další údaje vedené o pozemku a adresním místě
§ 36 - Zobrazení územních prvků
§ 37 - Zvláštní způsob vedení údajů
§ 38 - Referenční údaje
§ 39 - Informační systém územní identifikace
§ 40 - Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 48 - Pojmy
§ 49 - Správce registru práv a povinností
§ 50 - Údaje vedené v registru práv a povinností
§ 51 - Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci
§ 52 - Referenční údaje o právech a povinnostech osob
§ 53 - Registrace agendy
§ 54  
§ 55 - Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 56  
§ 57  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 58 - Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Poskytování údajů z registru osob
§ 62 - Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace
§ 63 - Přechodná ustanovení
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Zmocňovací ustanovení
§ 70 - Účinnost
Zavřít
MENU