110/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Čl. I

        Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona, v nadpisu části první, v § 1 úvodní části ustanovení a v § 1 písm. b) a c) se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje a inovací“.

        2.  V § 1 písmeno a) zní:

       „a) práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,“.

        3.  V § 1 písm. b) se slova „a vývoji“ nahrazují slovy „ , experimentálním vývoji a inovacích“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna koncesního zákona
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU