109/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. června 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje


Čl. I

        Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.

_______________________________
1)
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU