97/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o pozemních komunikacích

        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 18e písmeno d) zní:

       „d) závazek státu předat koncesionáři územní rozhodnutí k výstavbě úseku dálnice nebo silnice I. třídy a závazek koncesionáře toto územní rozhodnutí převzít,“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU