96/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. května 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  178/2006 Sb. a zákona č. 299/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo „sadba“ nahrazuje slovy „rozmnožovací materiál“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „nebo využíván pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 1 písmeno v) zní:

       „v) obchodním osivem osivo vyjmenovaných zemědělských druhů, které splňuje požadavky na pravost a čistotu druhu a nepodléhá uznávacímu řízení,“.

        4.  V § 2 odst. 1 písm. w) se za slovo „předstupňů“ vkládá slovo „ , základního“.

    5.  V § 2 odst. 2 písm. k) se slova „rychle rostoucích“ nahrazují slovem „rychlerostoucích“.

        6.  V § 2 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

       „n) egalizací sloučení partií osiva nebo jejich částí stejného druhu a odrůdy.“.

        7.  V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a ovocných rodů“ nahrazují slovy „ , ovocných rodů a druhů a standardní rozmnožovací materiál révy“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU