93/2009 Sb.Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

O AUDITORECH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje postavení a činnost statutárních auditorů, auditorských společností a asistentů auditora, postavení a působnost Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“).


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) povinným auditem ověření řádných a mimořádných účetních závěrek2) nebo konsolidovaných účetních závěrek3), pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis4); případně ověření mezitímní účetní závěrky5), pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis,
       b) auditorskou činností provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu6), pokud toto přezkoumání provádí auditor, ověřování účetních záznamů, pokud tak stanoví jiný právní předpis7), a ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů,
       c) statutárním auditorem fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost (dále jen „auditorské oprávnění“),
       d) auditorskou společností právnická osoba, které bylo Komorou vydáno auditorské oprávnění,
       e) auditorem statutární auditor nebo auditorská společnost,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O AUDITORECH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II  
§ 3 - Výkon auditorské činnosti
§ 4 - Vydávání auditorského oprávnění
§ 5  
§ 6 - Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti a dočasné odebrání auditorského oprávnění
§ 7 - Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti a trvalé odebrání auditorského oprávnění
§ 8 - Auditorská zkouška
§ 9 - Průběžné vzdělávání
§ 10 - Auditoři z jiných členských států a volné poskytování služeb
§ 11 - Seznam auditorů
§ 12  
§ 13 - Etický kodex
§ 14 - Nezávislost auditora
§ 15 - Povinnost mlčenlivosti
§ 16  
§ 17 - Určení auditora a smlouva o povinném auditu
§ 18 - Mezinárodní auditorské standardy a auditorské standardy vydávané Komorou
§ 19 - Povinný audit konsolidované účetní závěrky
§ 20 - Zpráva auditora
§ 21 - Práva a povinnosti auditora
§ 22 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 23 - Omezení podnikání auditora
§ 24 - Kontrola kvality
HLAVA III - KÁRNÁ OPATŘENÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ
§ 25 - Kárná opatření
§ 26 - Kárné řízení
§ 27 - Zahlazení kárného opatření
HLAVA IV - ASISTENT AUDITORA
§ 28 - Asistent auditora
§ 29 - Odborná praxe asistenta auditora
§ 30 - Seznam asistentů auditora
HLAVA V - KOMORA A JEJÍ ORGÁNY
§ 31 - Komora
§ 32 - Orgány Komory
§ 33 - Sněm
§ 34 - Výkonný výbor
§ 35 - Dozorčí komise
§ 36 - Kárná komise
HLAVA VI - VEŘEJNÝ DOHLED
§ 37 - Rada a její působnost
§ 38 - Činnost Rady
§ 39 - Orgány Rady
§ 40 - Zasedání Prezidia
HLAVA VII - SPOLUPRÁCE S ORGÁNY DOHLEDU V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH
§ 41 - Spolupráce s příslušnými orgány členských států
§ 42 - Výměna informací mezi příslušnými orgány
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
§ 43 - Zpráva o průhlednosti
§ 44 - Výbor pro audit
§ 45 - Další požadavky nezávislosti
HLAVA IX - AUDITOŘI ZE TŘETÍCH ZEMÍ A SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY TŘETÍCH ZEMÍ
§ 46 - Schvalování auditorů ze třetích zemí
§ 47 - Registrace auditorů a auditorských společností ze třetích zemí
§ 48 - Odchylky v případě rovnocennosti
§ 49 - Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí
HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 50 - Společná ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 284/2004 Sb., ve znění zákona č. 344/2005 Sb.
§ 59  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
§ 60  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
§ 61  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
§ 62  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 63  
Zavřít
MENU