87/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. I

        Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 302/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 se na konci textu odstavce  4 doplňují slova „nebo pro účely osvobození od daně podle § 71b a 71e, kdy se použije kurz stanovený v § 71b odst. 6“.

        2.  V § 13 odst. 4 se písmeno  g) zrušuje.

        3.  V § 21 odst. 6 se písmeno  e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

        4.  V § 36 odstavec  6 zní:

        „(6)  Základem daně je
       a) cena zboží nebo nemovitosti nebo cena obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jedná-li se o dodání zboží nebo převod nemovitosti podle § 13 odst. 4 písm. a) až f), § 13 odst. 5, § 13 odst. 6 a podle § 16 odst. 5, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU