53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. února 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. února 2009 Nabývá účinnosti: 1. března 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. února 2009
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování dotací na zlepšování druhové skladby lesních porostů (dále jen „titul zlepšování druhové skladby“) ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů.

§ 2

Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby

        (1)  Do titulu zlepšování druhové skladby může být podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova2) zařazen žadatel, který hospodaří na lesním pozemku3) subjektů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4).

        (2)  Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu5), která se nachází v katastrálních územích hlavního města Prahy6).

        (3)  Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit porostní skupinu, která má etáž5), popřípadě etáže, splňující tyto podmínky:

       a) věk je v roce podání žádosti o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby (dále jen „žádost o zařazení“) v rozpětí od 6 do 30 let včetně,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby
§ 3 - Žádost o zařazení
§ 4 - Žádost o poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby
§ 5 - Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby
§ 6 - Výše dotace
§ 7 - Změna plochy zvolené porostní skupiny
§ 8 - Změny ve zvolené porostní skupině
§ 9 - Snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 10 - Vrácení dotace a vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby
§ 11 - Společná ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Meliorační a zpevňující dřeviny stanovené pro účely tohoto nařízení podle hospodářských souborů
Příloha č. 2 - Třídy navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin
Příloha č. 3 - Náležitosti projektu na titul zlepšování druhové skladby
Příloha č. 4 - Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Zavřít
MENU