480/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 154 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České
republiky


Čl. I

        Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, se mění takto:

        1.  V části třetí čl. VI se v bodu 1 slovo „zastupitelstvem“ nahrazuje slovem „radou“.

        2.  V části šesté čl. X se bod 17 zrušuje.

        3.  V části šesté čl. X se v bodu 24 slova „V příloze k zákonu „Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání“, osmý řádek tabulky zní:“ nahrazují slovy „V příloze k zákonu sedmá položka za 7 bodů zní:“.

        4.  V části šesté čl. X se v bodu 25 slova „V příloze k zákonu „Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání“, dvacátý pátý řádek tabulky zní:“ nahrazují slovy „V příloze k zákonu první položka za 3 body zní:“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU