477/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
477

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Čl. I

        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 a v § 5 odst. 1 se za slovo „celek“ vkládají slova „a svazek obcí“.

        2.  V § 3 odst. 1 se za slovo „celku“ vkládají slova „a svazku obcí“.

        3.  V § 3 odst. 2 a v § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „celku“ vkládají slova „nebo svazku obcí“.

        4.  V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „vlastních dluhopisů“ nahrazují slovy „komunálních dluhopisů územního samosprávného celku“.

        5.  V nadpisu § 5 se na konci doplňují slova „a  svazků obcí“.

        6.  V § 6 odstavec  3 zní:

        „(3)  Podnikatelská činnost územního samosprávného celku nebo svazku obcí se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku nebo svazku obcí.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU