456/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Částka: 147 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)        Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

        Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), se mění takto:

        1.  V § 4 se za slova „malé vodní nádrže“ vkládají slova „oceňované podle § 14 odst. 1“.

        2.  V § 5 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „rekreačního domku“ se vkládají slova „ , jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100  m3 nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“.

        3.  V § 7 odst. 1 se za slova „vedlejší stavby“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

        4.  V § 8 odst. 1 se za slova „tvořící příslušenství1) jiné stavby“ vkládají slova „neoceňované porovnávacím způsobem“.

        5.  V § 10 odst. 1 větě první se za slova „Cena venkovní úpravy“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU