454/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2008 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
454

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. a vyhlášky č. 365/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „explicitní“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „ , kterého se zúčastňují subjekty zúčtování“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. w) a x) se slova „v celých MWh“ zrušují.

        4.  V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nebo organizátor trhu v případě organizování denního trhu s elektřinou formou market couplingu společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU