384/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2008 Nabývá účinnosti: 20. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
384

ZÁKON
ze dne 23. září 2008,
kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o znakové řeči


Čl. I

        Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, se mění takto:

        1.  Název zákona zní: „Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob“.

        2.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Úvodní ustanovení

        (1)  Tento zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků.

        (2)  Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv.“.

        3.  Nadpis nad § 2 se zrušuje.

        4.  § 2 včetně nadpisu zní:


㤠2
Definice základních pojmů

        (1)  Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

        (2)  Za hluchoslepé se pro účely tohoto zákona považují osoby se souběžným postižením sluchu a zraku různého stupně, typu a doby vzniku, u nichž rozsah a charakter souběžného sluchového a zrakového postižení neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, nebo neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o znakové řeči
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna školského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna správního řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České televizi
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU