374/2008 Sb.Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2008 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 3. října 2008 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
374

VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2008
o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

§ 1
Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů1) (dále jen „přímo použitelný předpis“) rozsah informací a dokumentace podle jeho části 3 přílohy II pro jednotlivé druhy přepravy a označení motorového vozidla přepravujícího odpad.


§ 2
Označení motorových vozidel přepravujících odpad

        (1)  Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30  cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Označení motorových vozidel přepravujících odpad
§ 3 - Přeprava odpadů neuvedených na zeleném seznamu z České republiky do jiné země EU nebo vývoz z České republiky do třetích zemí
§ 4 - Přeprava odpadů uvedených na zeleném seznamu z České republiky do členských států, na které se vztahují přechodná ustanovení dle čl. 63 přímo použitelného předpisu
§ 5 - Přeprava odpadů do České republiky k materiálovému využití
§ 6 - Přeprava odpadů do České republiky k energetickému využití
§ 7 - Přeprava odpadů k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9 - Přeprava odpadů ze třetí země
§ 10 - Tranzitní přeprava odpadů přes území České republiky
ČÁST DRUHÁ  
§ 11 - Změna vyhlášky č. 381/2001 Sb.
ČÁST TŘETÍ  
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU