354/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. září 2008 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 18. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. října 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 365/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
354

VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2008,
kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě,
přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
ve znění pozdějších předpisů


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. a vyhlášky č. 321/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

       „k) novou skladovací kapacitou – skladovací kapacita poprvé uvedená do užívání po 1. lednu 2010.“.

        2.  V § 12 odst. 5 se za slovo „přístup“ vkládají slova „nebo může být podávána přímo s využitím informačního systému provozovatele distribuční soustavy“.

        3.  V § 16 odst. 5 písm. a) se za slova „skladovací rok“ vkládají slova „a maximální doba trvání smlouvy je 5 skladovacích let“.

        4.  V § 16 odst. 5 se vkládá nové písmeno b), které zní:

       „b) roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba trvání smlouvy je 1 skladovací rok, maximální doba trvání smlouvy je 15 skladovacích let; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU