352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Částka: 114 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
352

VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2008
o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence
a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému
sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. b) a c), § 37 odst. 9, § 37b odst. 2, § 39 odst. 12 a § 78 odst. 2 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v souladu s nimi upravuje:

       a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,
       b) technické požadavky na nakládání s autovraky,
       c) podmínky pro skladování autovraků,
       d) náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,
       e) způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
       f) informační systém sledování toků vybraných autovraků,
       g) rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,
       h) způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,
       i)  způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků a na nakládání s autovraky
§ 3 - Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
§ 4 - Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování
§ 5 - Způsob vedení průběžné evidence
§ 6 - Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování a ohlašování jiných odpadů
§ 7 - Roční zpráva výrobců a akreditovaných zástupců
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky
Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
Příloha č. 4 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok
Příloha č. 5 - Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
Zavřít
MENU