351/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
351

VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2008,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 38 odst. 11 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se na konci písmene  n) doplňují slova „nebo ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s autovraky“.

        2.  V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

       „a) celkovou kapacitu skládky podle projektové dokumentace,“.

        3.  V § 5 se doplňuje odstavec  8, který zní:

        „(8)  Požadavky stanovené v odstavcích  1 až 7 se vztahují i na shromažďování odpadů původcem, který není provozovatelem zařízení.“.

        4.  V § 8 odst. 2 se doplňují kódy druhů odpadu a názvy druhů odpadu:

„16 01 04*  Autovraky
16  01 06 
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.“.

        5.  V § 8 na konci textu odstavce  3 se doplňuje věta „V případě autovraků tuto evidenci nahrazují kopie potvrzení o převzetí autovraku.“.

        6.  § 18 včetně nadpisu, § 19 a 19a se zrušují.

        7.  V § 20 se doplňují odstavce  4 a 5, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU