341/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 26. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 12. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2008
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen „bioodpady“).


§ 2
Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů

        Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využitelných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání jsou uvedeny v příloze č. 1.


§ 3
Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných bioodpadů a technologické požadavky na úpravu bioodpadů

        (1)  Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání bioodpadů jsou stanoveny v závislosti na množství a druhu v něm zpracovávaných bioodpadů pro

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů
§ 3 - Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných bioodpadů a technologické požadavky na úpravu bioodpadů
§ 4 - Obsah provozního řádu zařízení
§ 5 - Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového využívání
§ 6 - Četnost a metody vzorkování
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
ČÁST TŘETÍ  
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů
Příloha č. 2 - Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů a technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů
Příloha č. 3 - Základní požadavky na zřízení malého zařízení k využívání bioodpadů (kompostování) a jeho provoz
Příloha č. 4 - Obsah provozního řádu zařízení
Příloha č. 5 - Hodnocení a kontrola výstupů
Příloha č. 6 - Zařazování výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů do skupin podle způsobu jejich využití
Příloha č. 7 - Zásady zpracování plánu vzorkování výstupů ze zařízení
Příloha č. 8 - Protokol o vzorkování
Zavřít
MENU