340/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Částka: 110 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. září 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 12. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


340

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona:

Čl. I

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, se doplňuje bod 7, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

7

Magnetické hračky

Magnetické hračky musí být opatřeny upozorněním s následujícím textem:

Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. nebo textem rovnocenného snadno srozumitelného znění, které jasně sděluje tentýž obsah.

Upozornění musí být jasně viditelné a čitelné, zřetelně napsané na obalu či jinak připevněné k magnetické hračce tak, aby je spotřebitel dobře viděl v okamžiku nákupu, a uvedeno v českém jazyce.

Za magnetickou hračku se považuje hračka, která obsahuje jeden nebo více magnetů či jednu nebo více magnetických částí, jejichž tvar a velikost umožňují jejich spolknutí10) a které jsou dostupné dětem11).

10

Článek 1 alinea třetí Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují – text s významem pro EHP.

11

Článek 1 alinea čtvrtá Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují – text s významem pro EHP.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Magnetické hračky, které již byly uvedeny na trh a nejsou označeny požadovaným upozorněním, nesmějí být po nabytí účinnosti tohoto nařízení nabízeny nebo prodávány. Magnetické hračky, které nejsou označeny požadovaným upozorněním, musí být staženy z trhu.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.

Zavřít
MENU