340/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Částka: 110 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. září 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 12. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
340

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona:

Čl. I

        V příloze č. 3 nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, se doplňuje bod 7, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

„7. Magnetické hračky

Magnetické hračky musí být opatřeny upozorněním s následujícím textem:
„Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.“ nebo textem rovnocenného snadno srozumitelného znění, které jasně sděluje tentýž obsah.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU