329/2008 Sb.Vyhláška o centrální evidenci exekucí

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 25. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 8. září 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2008
o centrální evidenci exekucí


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 125 odst. 5 a § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

§ 1

        (1) Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

        (2) Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) poskytuje exekutorovi přístup k elektronickému zápisu, výmazu nebo změně (dále jen „zápis“) údajů do evidence podle § 4 odst. 1.

        (3)  Do evidence se zapisují údaje podle § 2, jsou-li uvedeny v rozhodnutí podle § 125 odst. 1 exekučního řádu nebo ve spisu vedeném exekutorem. Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU