305/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
305

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 187/2006 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písm. b) se za slovo „plat“ vkládají slova „ , popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání,“.

        2.  V § 3 písm. n) se za slovo „doma“ vkládají slova „nebo na jiném místě“.

        3.  V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „pojištěni“ nahrazuje slovy „účastni důchodového pojištění“.

        4.  V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podmínky uvedené v odstavci  1 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „podmínku uvedenou v odstavci  1 písm. a), sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu“.

        5.  V § 6 odst. 4 se slovo „pojištěn“ nahrazuje slovy „povinně účasten důchodového pojištění“.

        6.  V § 10 odst. 5 a 6 se slovo „pojištěn“ nahrazuje slovy „účasten důchodového pojištění“.

        7.  V § 10 se na konci odstavce  6 doplňují věty „Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění zaměstnance podle věty třetí, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má trvale místo výkonu práce.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 589/1992 Sb.
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb.
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb.
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 220/1999 Sb.
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 221/1999 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb.
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2002 Sb.
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 361/2003 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 189/2006 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb.
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 32/1957 Sb.
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb.
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 128/2000 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 129/2000 Sb.
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 131/2000 Sb.
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU