302/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138/ES .“.

        2.  V § 3 odstavec  2 zní:

        „(2)  Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství
       a) hora Athos,
       b) Kanárské ostrovy,
       c) francouzské zámořské departementy,
       d) Alandy,
       e) Normanské ostrovy.“.

        3.  V § 3 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která nejsou součástí celního území Evropského společenství
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU