300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,

b)   informační systém datových schránek,

c)   autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze“).

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace2).


§ 2
Datová schránka

        (1)  Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k

a)   doručování orgány veřejné moci,

b)   provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

        (2)  Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).


§ 3
Datová schránka fyzické osoby

        (1)  Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

        (2)  Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Datová schránka
§ 3 - Datová schránka fyzické osoby
§ 4 - Datová schránka podnikající fyzické osoby
§ 5 - Datová schránka právnické osoby
§ 6 - Datová schránka orgánu veřejné moci
§ 7 - Zvláštní ustanovení o datových schránkách orgánů územních samosprávných celků
§ 8 - Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
§ 9 - Přístupové údaje
§ 10 - Zpřístupnění datové schránky
§ 11 - Znepřístupnění datové schránky
§ 12 - Zneplatnění přístupových údajů
§ 13 - Zrušení datové schránky
§ 14 - Informační systém datových schránek
§ 15 - Využití informačního systému evidence obyvatel a součinnost
§ 16  
§ 17 - Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
§ 18 - Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky
§ 19 - Datová zpráva
§ 20 - Působnost ministerstva
§ 21 - Identifikátor datové schránky
§ 22 - Konverze
§ 23 - Subjekty provádějící konverzi
§ 24 - Postup při provádění konverze
§ 25 - Ověřovací doložka
§ 26 - Evidence provedených konverzí
§ 27 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Přechodná ustanovení
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU