298/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích

Čl. I

        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 169/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 75 odstavec  5 zní:

        „(5)  Pokud dosavadní starosta nebo místostarosta vykonává pravomoci podle § 107, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.“.

        2.  V § 75 odst. 6 se slova „odst. 2“ zrušují.

        3.  V § 89 odstavec  3 zní:

        „(3)  Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, postupuje se podle § 102a a 107.“.

        4.  V § 90 větě poslední se slova „§ 84 a 85“ nahrazují slovy „§ 84 odst. 2 a § 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU