297/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
297

ZÁKON
ze dne 16. července 2008,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh


Čl. I

        Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

        „(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob a působnost správních úřadů při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata, rostliny, na zdravotní nezávadnost krmiv, živočišných a rostlinných produktů a na životní prostředí a podmínky používání biocidních přípravků.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU