273/2008 Sb.Zákon o Policii České republiky

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs122/2008 Sb.

273

ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o Policii České republiky


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

POSTAVENÍ A ČINNOST
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1

        Policie České republiky (dále jen „policie") je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.


§ 2

        Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).


§ 3

        Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.


§ 4

        (1)  Úkoly policie vykonávají příslušníci policie (dále jen „policisté“)1) a zaměstnanci2) zařazení v policii (dále jen „zaměstnanci policie“).

        (2)  Ministr vnitra (dále jen „ministr“) může povolat policisty k plnění úkolů

       a) Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“),
       b) v Policejní akademii České republiky, nebo
       c) ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie.

HLAVA II

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE


§ 5

        (1)  Policie je podřízena ministerstvu.

        (2)  Ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů policie.

        (3)  Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA II - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
§ 9 - Zdvořilost
§ 10 - Iniciativa
§ 11 - Přiměřenost postupu
§ 12 - Prokazování příslušnosti
§ 13 - Poučování
HLAVA IV - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE
Díl 1 - Spolupráce
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Spolupráce s obcemi
§ 17 - Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami
Díl 2 - Další vztahy
§ 18 - Vyžadování pomoci od osob a orgánů
§ 19 - Technická podpora
§ 20 - Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně
§ 21 - Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí
§ 22 - Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie
§ 23 - Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky
HLAVA V - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY
§ 24 - Obecná ustanovení
§ 25 - Připoutání
§ 26 - Zajištění osoby
§ 27 - Zajištění cizince
§ 28 - Policejní cely
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA VI - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM
§ 34 - Odnětí věci
§ 35 - Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby
§ 36 - Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
§ 37 - Zajištění, odstranění a zničení věci
§ 38 - Držení a používání nebezpečných látek a věcí
§ 39 - Rušení provozu elektronických komunikací
§ 40 - Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek
§ 41 - Vstup do živnostenské provozovny
§ 42 - Zastavení a prohlídka dopravního prostředku
§ 43  
HLAVA VII - VYKÁZÁNÍ
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
HLAVA VIII - ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PROSTORŮ A OSOB
§ 48 - Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů
§ 49 - Zajišťování bezpečnosti určených osob
§ 50 - Krátkodobá ochrana osoby
HLAVA IX - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ
§ 51 - Obecné ustanovení
§ 52 - Donucovací prostředky
§ 53 - Obecné podmínky použití donucovacího prostředku
§ 54 - Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace
§ 55 - Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu
§ 56 - Použití zbraně
§ 57 - Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně
§ 58 - Zvláštní omezení
§ 59 - Zákrok pod jednotným velením
HLAVA X - PRÁCE S INFORMACEMI
§ 60 - Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií
§ 61 - Podání vysvětlení
§ 62 - Pořizování záznamů
§ 63 - Prokázání totožnosti
§ 64  
§ 65 - Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
§ 66 - Získávání informací z evidencí
§ 67 - Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků
§ 68 - Pátrání po osobách a věcech
§ 69 - Získávání poznatků o trestné činnosti
§ 70  
§ 71  
§ 72 - Podpůrné operativně pátrací prostředky
§ 73 - Informátor
§ 74 - Krycí prostředky
§ 75 - Krycí doklad
§ 76 - Zabezpečovací technika
§ 77 - Zvláštní finanční prostředky
§ 78 - Předávání informací
§ 79 - Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií
§ 80 - Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů
§ 81 - Zveřejňování osobních údajů
§ 82 - Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů
§ 83 - Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů
§ 84 - Zpracování údajů v Schengenském informačním systému
§ 85 - Zpracovávání osobních údajů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
§ 86  
§ 87  
§ 88  
HLAVA XI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
HLAVA XII - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI
§ 95  
§ 96  
HLAVA XIII - KONTROLA POLICIE
§ 97  
§ 98 - Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrola činnosti Inspekce policie
HLAVA XIV - OCHRANA NÁZVU POLICIE A UDÍLENÍ DARŮ A MEDAILÍ
§ 99 - Ochrana názvu policie
§ 100 - Udílení darů a medailí
HLAVA XV - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 101  
§ 102  
ČÁST DRUHÁ - INSPEKCE POLICIE
§ 103 - Postavení a úkoly Inspekce policie
§ 104 - Oprávnění a povinnosti inspekce
§ 105  
§ 106  
§ 107  
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 108 - Společná ustanovení
§ 109 - Dokumentace
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116 - Použití policejní letecké techniky
§ 117  
§ 118 - Přechodná ustanovení
§ 119  
§ 120  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 121  
§ 122 - Účinnost
Zavřít
MENU