250/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. června 2008 Nabývá účinnosti: 4. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
250

ZÁKON
ze dne 6. června 2008,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích


Čl. I

        V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a, který včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15c zní:


㤠15a

        (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1 údaje z informačního systému evidence obyvatel15a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu15b).

        (2)  Poskytovanými údaji podle odstavce  1 jsou údaje o

       a) státních občanech České republiky15c)
    1.
jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
    2.
datum narození,
    3.
rodné číslo,
    4.
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
    5.
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
    6.
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU