247/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
247

ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
        Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. b) se slova „pokud zákon nestanoví jinak (§ 87 odst. 1)“ zrušují.

        2.  V § 2 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU