242/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. června 2008 Nabývá účinnosti: 4. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

ZÁKON
ze dne 4. června 2008,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna školského zákona

        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 58/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 73 se slova „dovedností a postojů“ nahrazují slovy „a dovedností“.

        2.  § 78 včetně nadpisu zní:


㤠78
Společná část maturitní zkoušky

        (1)  Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

       a) český jazyk a literatura,
       b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem,
       c) matematika,
       d) občanský a společenskovědní základ,
       e) informatika a
       f) předměty stanovené prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro nepovinné zkoušky.

        (2)  Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3  povinných zkoušek, a to zkoušek ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci  1 písm. a) a b) a jednoho ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci  1 písm. c) až e). V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky, a to ze zkušebních předmětů podle odstavce  1 písm. f). Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna školského zákona
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU