239/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

ZÁKON
ze dne 6. června 2008,
kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o registrovaném partnerství


Čl. I

        Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 se slova „úřad pověřený vedením zvláštní matriky“ nahrazují slovy „Úřad městské části Brno-střed“.

        2.  § 24 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:


㤠24

        (1)  Občan, který chce vstoupit do partnerství a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

       a) rodný list,
       b) doklad o státním občanství4),
       c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,
       d) výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství,
       e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

        (2)  Občan, který chce vstoupit do partnerství, není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci  1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené příslušný matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému evidence občanských průkazů, jsou-li tyto informační systémy připojeny způsobem umožňujícím dálkový přístup5), nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. V  
Čl. VI - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. VII  
Čl. VIII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. IX  
Čl. X - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU