230/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu


Čl. I

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1
Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3.  března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU