216/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 20. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

ZÁKON
ze dne 22. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Čl. I
Změna zákona o střetu zájmů

        Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se písmena g), h), l) a m) zrušují.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena g) až i) a písmena n) až q) se označují jako písmena j) až  m).

        2.  V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „předseda“ vkládají slova „a inspektor“.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. i) se na konci doplňují slova „a jeho zástupce“.

        4.  V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.

        5.  V § 2 odst. 1 písm. l) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.

        6.  V § 2 odst. 1 písm. m) se za slova „starosta obce“ vkládají slova „ , místostarosta obce“.

        7.  V § 2 odstavce  2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c znějí:

        „(2)  Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce  1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
Čl. I - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
Čl. III - Změna soudního řádu správního
ČÁST TŘETÍ  
Čl. IV - Změna zákona o bankách
ČÁST ČTVRTÁ  
Čl. V - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
ČÁST PÁTÁ  
Čl. VI - Změna zákona o soudních poplatcích
ČÁST ŠESTÁ  
Čl. VII - Účinnost
Zavřít
MENU