215/2008 Sb.Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. června 2008 Nabývá účinnosti: 12. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 5/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 25. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215


VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2008
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1
Předmět úpravy a základní pojmy

        (1)  Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (dále jen „Společenství“)2) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

        (2)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

b)   indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

c)   hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

d)   zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona.

        (3)  Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

a)   evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy a základní pojmy
§ 2 - Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu
§ 3 - Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat [K § 2 odst.  1 písm.  e) a § 7 odst.  1 zákona]
§ 4 - Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat (K § 7 odst.  5 až 7 zákona)
§ 5 - Povolování nakládání s karanténním materiálem (K § 8 odst.  1, 2 a 4 zákona)
§ 6 - Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost (K § 9 zákona)
§ 7 - Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů (K § 10 odst.  1 zákona)
§ 8 - Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů (K § 10 odst.  4 zákona)
§ 9 - Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi (K § 10 odst.  5 zákona)
§ 10 - Registrace právnických a fyzických osob (K § 12 odst.  2 a 8 zákona)
§ 11 - Povinnosti registrovaných osob [K § 13 odst.  1 písm.  a) a odst.  2 zákona]
§ 12 - Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (K § 14 odst.  1 a 2 zákona)
§ 13 - Soustavná rostlinolékařská kontrola (K § 15 odst.  1 zákona)
§ 14 - Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů (K § 17 odst.  1 a 2 zákona)
§ 15 - Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů (K § 16 odst.  2 a k § 18 odst.  2 zákona)
§ 16 - Nahrazování rostlinolékařských pasů (K § 19 odst.  1 a 2 zákona)
§ 17 - Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s vystavováním rostlinolékařských pasů (K § 20 odst.  2 zákona)
§ 18 - Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole (K § 21 odst.  1 a 3 zákona)
§ 19 - Dovozní rostlinolékařská kontrola [K § 22 odst.  3 písm.  d), e) a odst.  4 zákona]
§ 20 - Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport (K § 23 zákona)
§ 21 - Oznámení dovozců [K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst.  7 písm.  c) zákona]
§ 22 - Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek [K § 25 odst.  7 písm.  b) zákona]
§ 23 - Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly [K § 25 odst.  7 písm.  d) zákona]
§ 24 - Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie (K § 25a odst.  1 zákona)
§ 25 - Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly (K § 26 odst.  6 zákona)
§ 26 - Zvláštní ustanovení [K § 27 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 27 - Vývoz (K § 28 odst.  1, 2 a 4 zákona)
§ 28 - Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu (K § 29 odst.  4 a k § 30 odst.  1 zákona)
§ 29 - Sdělování opatření [K § 72 odst.  10 písm.  e) zákona]
§ 30 - Škodlivé organismy (K § 74 odst.  7 zákona)
§ 31 - Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření (K § 76 odst.  6 a 7 zákona)
§ 32 - Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření a náležitosti žádosti o tuto náhradu (K § 76 odst.  11 zákona)
§ 33 - Zrušovací ustanovení
§ 34 - Přechodné ustanovení
§ 35 - Účinnost
Příloha č. 1 - Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno
Příloha č. 2 - Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech
Příloha č. 3 - Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat
Příloha č. 4 - Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
ČÁST A Zvláštní požadavky, které musejí být splněny při dovozu anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Společenství
Příloha č. 5 - Podmínky pro přechovávání a jiné manipulace se škodlivými organismy, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd
Příloha č. 6 - Formulář oprávnění k dovozu ze třetích zemí anebo k přemístění z členských států Společenství škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd
Příloha č. 7 - Postupy k vyloučení skrytého napadení určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd, škodlivými organismy, za účelem jejich uvolnění z karanténního režimu
Příloha č. 8 - Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona
Příloha č. 9 - Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li ze Společenství, nebo musejí být před povolením vstupu na území Společenství podrobeny rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi, pocházejí-li z území mimo Společenství, a jejichž dovozci, pěstitelé, výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popřípadě d) zákona
Příloha č. 10 - Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může rostlinolékařská správa provést podle § 15 odst. 3 zákona a jejichž pěstitelé a provozovatelé jejich společných obchodních skladů, odesílacích středisek nebo balíren musí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona
Příloha č. 11 - Náležitosti žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
Příloha č. 12 - Označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu
Příloha č. 13 - Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin rostlinolékařské správě
Příloha č. 14 - Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu
Příloha č. 15 - Náležitosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka
Příloha č. 16 - Vzor a náležitosti oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly
Příloha č. 17 - Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek
Příloha č. 18 - Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek
Příloha č. 19 - Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo
Příloha č. 20 - Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky
Příloha č. 21 - Vzory rostlinolékařských osvědčení
Příloha č. 22 - Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni, bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu
Zavřít
MENU