191/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2008 Nabývá účinnosti: 3. června 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
191

ZÁKON
ze dne 7. května 2008,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.“.

        2.  V § 103 odst. 1 písm. d) bodě 6 se slova „do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím1)“ zrušují.

        3.  V § 107 se doplňuje odstavec  3, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU