181/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
181

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I
Změna vodního zákona

        Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a zní:


. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna vodního zákona
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU