147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. dubna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. dubna 2008
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu (dále jen „titul zachování hospodářského souboru“) ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, vymezených zákonem o ochraně přírody a krajiny2).


§ 2
Podmínky zařazení do titulu zachování
hospodářského souboru

        (1)  Do titulu zachování hospodářského souboru může být podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3), zařazen

       a) vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vymezeného lesním zákonem jako lesní pozemek4) (dále jen „lesní pozemek“),
       b) sdružení vlastníků lesního pozemku, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo
       c) spoluvlastník lesního pozemku, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5),
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
§ 3 - Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
§ 4 - Žádost o poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru
§ 5 - Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru
§ 6 - Výše dotace
§ 7 - Změna vybrané porostní skupiny
§ 8 - Snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 9 - Vrácení dotace a vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru
§ 10 - Společná ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů
Příloha č. 2 - Náležitosti projektu na titul zachování hospodářského souboru
Příloha č. 3 - Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Zavřít
MENU