142/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. března 2008 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


142

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 1 a 3 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě

a

osob,

b

osob a nákladů,

c

pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a

zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b

stavební výtahy,

c

lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d

výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e

zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,

f

důlní těžní zařízení,

g

zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

h

zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i

zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

j

ozubnicové dráhy,

k

pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

2

V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

nosnou částí ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad při jejich zvedání nebo spouštění.

3

V příloze č. 1 bod 1.2 zní:

".

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Říman v. r.

Zavřít
MENU