142/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. března 2008 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
142

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. března 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavce  2 a 3 znějí:

        „(2)  Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU