140/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2008 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140

ZÁKON
ze dne 26. března 2008,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech


Čl. I

        Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „K  překročení hranice1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d).“.

Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

_______________________________
1d)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS , 68/360/EHS , 72/194/EHS , 73/148/EHS , 75/34/EHS , 75/35/EHS , 90/364/EHS , 90/365/EHS a 93/96/EHS .“.

        2.  V § 5 odst. 4 se slova „staršímu 5 let“ zrušuje.

        3.  V § 5 se odstavec  5 zrušuje.

Dosavadní odstavec  6 se označuje jako odstavec  5.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I  
Čl. II  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 136/2006 Sb.
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU