125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o přeměnách obchodních společností a družstev


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností a družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1).


§ 2

        Přeměnu lze uskutečnit

       a) fúzí,
       b) rozdělením,
       c) převodem jmění na společníka, nebo
       d) změnou právní formy.

§ 3

        (1)  Členským státem se pro účely tohoto zákona rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

        (2)  Přejímajícím společníkem se pro účely tohoto zákona rozumí společník obchodní společnosti se sídlem nebo bydlištěm na území kteréhokoliv z členských států, který přejímá veškeré jmění zanikající obchodní společnosti postupem podle tohoto zákona.


§ 4

        (1)  Přeměna obchodní společnosti nebo družstva je přípustná i v případě, že obchodní společnost nebo družstvo již vstoupily do likvidace

       a) rozhodnutím společníků nebo valné hromady nebo členské schůze,
       b) uplynutím doby, na kterou byla založena,
       c) dosažením účelu, pro který byla založena, nebo
       d) rozhodnutím soudu o zrušení obchodní společnosti nebo družstva s likvidací, jestliže soud zrušil své rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti nebo družstva.

        (2)  Jestliže se přeměňuje obchodní společnost nebo družstvo, které jsou v likvidaci z některého z důvodů uvedených v odstavci  1, likvidace se ukončuje dnem, kdy společníci nebo příslušný orgán obchodní společnosti nebo družstva schválili přeměnu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA II - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OCENĚNÍ JMĚNÍ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA III - PROJEKT PŘEMĚNY
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 14  
§ 15  
Díl 2 - Schválení přeměny ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti
§ 16  
Díl 3 - Schválení přeměny ve společnosti s ručením omezeným
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 4 - Schválení přeměny v akciové společnosti
§ 21  
§ 22  
Díl 5 - Schválení přeměny v družstvu
§ 23  
HLAVA IV - ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
HLAVA V - JMENOVÁNÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ZNALCE
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
HLAVA VI - INFORMACE O PŘEMĚNĚ
§ 33  
§ 34  
HLAVA VII - OCHRANA VĚŘITELŮ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
HLAVA VIII - PŘECHOD ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K OBCHODNÍMU PODÍLU NEBO K AKCII PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
HLAVA IX - PRÁVO NA DOROVNÁNÍ PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
HLAVA X - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
§ 50  
§ 51  
HLAVA XI - NEPLATNOST PŘEMĚNY
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
HLAVA XII - PRÁVNÍ ÚČINKY PŘEMĚNY
§ 59  
ČÁST DRUHÁ - FÚZE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
Díl 2 - Projekt fúze
§ 70  
§ 71  
§ 72  
Díl 3 - Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným   a akciové společnosti
§ 73  
§ 74  
§ 75  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTÍ
§ 86  
§ 87  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným
§ 88  
Díl 2 - Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při vnitrostátní fúzi sloučením
§ 89  
§ 90  
§ 91  
Díl 3 - Znalec pro vnitrostátní fúzi
§ 92  
Díl 4 - Informace o projektu vnitrostátní fúze
§ 93  
Díl 5 - Schválení projektu vnitrostátní fúze
§ 94  
§ 95  
§ 96  
Díl 6 - Výměna obchodních podílů
§ 97  
§ 98  
§ 99  
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu vnitrostátní fúze akciové společnosti
§ 100  
§ 101  
Díl 2 - Výměnný poměr akcií
Oddíl 1  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
Oddíl 2 - Výměnný poměr akcií při vnitrostátní fúzi splynutím
§ 105  
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 106  
§ 107  
Díl 3 - Vliv vnitrostátní fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
Díl 4 - Znalec pro vnitrostátní fúzi
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
Díl 5 - Informace o projektu vnitrostátní fúze
§ 118  
§ 119  
§ 120  
Díl 6 - Schválení vnitrostátní fúze
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
Díl 7 - Výměna akcií
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výměně listinných akcií
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výměně zaknihovaných akcií
§ 143  
Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností
Oddíl 1 - Dobrovolný odkup
§ 144  
Oddíl 2 - Povinný odkup
§ 145  
Oddíl 3 - Společná pravidla o odkupu
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
Díl 9 - Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při vnitrostátní fúzi splynutím
§ 152  
§ 153  
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SE SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI DRUŽSTVA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vnitrostátní fúzi bytového družstva
§ 178  
§ 179  
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘESHRANIČNÍ FÚZI
Díl 1 - Základní ustanovení
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
Oddíl 2 - Některá ustanovení o projektu přeshraniční fúze
§ 191  
§ 192  
Oddíl 3 - Některá ustanovení o zprávě o přeshraniční fúzi
§ 193  
§ 194  
Oddíl 4 - Některá ustanovení o znalci pro přeshraniční fúzi
§ 195  
§ 196  
Oddíl 5 - Některá ustanovení o zveřejnění informací
§ 197  
§ 198  
Oddíl 6 - Právo zaměstnanců na informace
§ 199  
§ 200  
Oddíl 7 - Některá ustanovení o schvalování přeshraniční fúze
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
Oddíl 8 - Některá ustanovení o výměně obchodních podílů a akcií a výplatě doplatků
§ 205  
Oddíl 9 - Některá ustanovení o právu na dorovnání a odkupu akcií při přeshraniční fúzi
§ 206  
§ 207  
Oddíl 10 - Osvědčení přeshraniční fúze
§ 208  
§ 209  
§ 210  
Oddíl 11 - Zjednodušená přeshraniční fúze sloučením
§ 211  
Oddíl 12 - Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
§ 212  
§ 213  
Díl 2 - Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
Oddíl 2 - Vyjednávací výbor zaměstnanců
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236  
Oddíl 3 - Výbor zaměstnanců
§ 237  
§ 238  
§ 239  
Oddíl 4 - Společná ustanovení
§ 240  
§ 241  
Oddíl 5 - Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi
§ 242  
ČÁST TŘETÍ - ROZDĚLENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 243  
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
Díl 2 - Projekt rozdělení
§ 250  
§ 251  
§ 252  
Díl 3 - Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
Díl 4 - Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
Díl 5 - Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při rozdělení
§ 265  
§ 266  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
§ 267  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným
§ 280  
Díl 2 - Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení
§ 281  
§ 282  
§ 283  
Díl 3 - Znalec pro rozdělení
§ 284  
Díl 4 - Informace o rozdělení
§ 285  
Díl 5 - Schválení projektu rozdělení
§ 286  
§ 287  
§ 288  
Díl 6 - Výměna obchodních podílů
§ 289  
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti
§ 290  
Díl 2 - Výměnný poměr akcií
§ 291  
§ 292  
§ 293  
§ 294  
§ 295  
Díl 3 - Vliv rozdělení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností
§ 296  
Díl 4 - Znalec pro rozdělení
§ 297  
Díl 5 - Informace o projektu rozdělení
§ 298  
§ 299  
Díl 6 - Schválení rozdělení
Oddíl 1 - Průběh valné hromady
§ 300  
§ 301  
Oddíl 2 - Obsah usnesení valné hromady
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
Díl 7 - Výměna akcií
§ 307  
Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností
§ 308  
§ 309  
Díl 9 - Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových akciových společností nebo při rozdělení odštěpením se vznikem nových akciových společností
§ 310  
§ 311  
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů
§ 318  
§ 319  
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 320  
§ 321  
§ 322  
§ 323  
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
§ 334  
§ 335  
§ 336  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 337  
§ 338  
§ 339  
§ 340  
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 345  
§ 346  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA KOMPLEMENTÁŘE
§ 347  
§ 348  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 349  
§ 350  
§ 351  
§ 352  
§ 353  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA AKCIONÁŘE
§ 354  
§ 355  
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
§ 371  
§ 372  
§ 373  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 374  
§ 375  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
§ 376  
§ 377  
§ 378  
§ 379  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
§ 380  
§ 381  
§ 382  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA
§ 383  
§ 384  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 385  
§ 386  
§ 387  
§ 388  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 389  
Zavřít
MENU