124/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

ZÁKON
ze dne 19. března 2008,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Rejstříku trestů


Čl. I

        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6a se na konci odstavce  6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci obyvatel ke změně údajů uvedených v odstavci  2, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.“.

        2.  § 12 zní:


㤠12

        Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“.

        3.  Poznámka pod čarou č. 5 zní:

_______________________________
5)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o auditorech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dráhách
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o památkové péči
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. LIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXIV  
Zavřít
MENU