121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI A VYŠŠÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Vyšší soudní úředník je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony soudu, které jsou mu svěřeny v občanském soudním řízení, v soudním řízení správním, v trestním řízení a v jiné činnosti soudu.

        (2)  Vyšší úředník státního zastupitelství je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony, které jsou mu svěřeny v trestním řízení, na úseku netrestní působnosti státního zastupitelství a podílet se na dalších činnostech státního zastupitelství.


§ 2

        (1)  Vyšším soudním úředníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků. Ukončené vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole nebo úspěšně ukončené studium vyšších úředníků státního zastupitelství nahrazuje studium vyšších soudních úředníků.

        (2)  Vyšším úředníkem státního zastupitelství může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně ukončil studium vyšších úředníků státního zastupitelství. Ukončené vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole nebo úspěšně ukončené studium vyšších soudních úředníků nahrazuje studium vyšších úředníků státního zastupitelství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI A VYŠŠÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - ROZSAH ČINNOSTI VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
HLAVA III - ROZSAH ČINNOSTI VYŠŠÍCH ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
HLAVA IV - STUDIUM VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A VYŠŠÍCH ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
§ 29  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o trestním řízení soudním
§ 30  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
§ 31  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 32  
Zavřít
MENU