120/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 15. května 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

ZÁKON
ze dne 19. března 2008,
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích


Čl. I

        Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

        „(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) povinnosti provozovatele potravinářského podniku1b) a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1a).
_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. IV  
Čl. V - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 316/2004 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU