112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. dubna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. března 2008 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
112

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. března 2008
o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám


        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb (dále jen „platba“) k přímým podporám Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).


§ 2
Žádost o poskytnutí platby

        (1)  Na základě žádosti budou platby poskytovány na

       a) pěstování lnu na vlákno,
       b) pěstování chmele,
       c) chmel,
       d) skot, ovce, kozy (dále jen „přežvýkavec“),
       e) chov ovcí, chov koz,
       f) chov krav bez tržní produkce mléka,
       g) zemědělskou půdu,
       h) brambory pro výrobu škrobu.

        (2)  Žádost o platbu je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května roku, na který je platba požadována (dále jen „příslušný kalendářní rok“). Součástí žádosti jsou smlouvy, rozhodnutí a dále stanovené doklady, nebo jejich úředně ověřené kopie.


§ 3
Platba na pěstování lnu na vlákno

      (1)  Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu vedenou podle § 3a až 3h zákona o zemědělství v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona o zemědělství], která je na tuto osobu vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 1 ha.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o poskytnutí platby
§ 3 - Platba na pěstování lnu na vlákno
§ 4 - Platba na pěstování chmele
§ 5 - Platba na chmel
§ 6 - Platba na přežvýkavce
§ 7 - Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz
§ 8 - Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
§ 9 - Platba na zemědělskou půdu
§ 10 - Platba na brambory pro výrobu škrobu
§ 11 - Zveřejnění výše plateb
§ 12 - Snížení plateb nebo zamítnutí žádostí
§ 13  
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU