109/2008 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. dubna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2008
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby


        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

        Osoba se zvláštními sociálními potřebami prokazuje zdravotní postižení uvedené v § 43 odst. 4 zákona předložením těchto dokladů k nahlédnutí:

       a) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona průkaz ZTP1) a potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě, nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně podle zvláštního právního předpisu2) z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU