76/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 15. března 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 134/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 110/2007 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „v § 12 odst. 4“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce“.

        2.  V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „v § 12 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.

        3.  § 12 zní:

㤠12

Veřejná zakázka podle výše předpokládané
hodnoty

        (1)  Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU