54/2008 Sb.Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 6. února 2008 Nabývá účinnosti: 25. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

VYHLÁŠKA
ze dne 6. února 2008
o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu
a o pravidlech používání lékařských předpisů        Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 odst. 3 a k provedení § 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Úvodní ustanovení

        (1)  Tato vyhláška stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na lékařském předpisu a pravidla používání lékařských předpisů.

        (2)  Pro předepisování léčivých přípravků lékaři používají lékařské předpisy1), a to

       a) recepty určené pro předepisování
    1.
léčivých přípravků obsahujících omamné látky zařazené do seznamu I2) (dále jen „omamné látky“) nebo psychotropní látky zařazené do seznamu II3) (dále jen „psychotropní látky“), které jsou označeny modrým pruhem; vzor tohoto receptu je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
    2.
humánních léčivých přípravků s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování zdravotní péče, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
    3.
veterinárních léčivých přípravků a humánních léčivých přípravků, s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování veterinární péče, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Zacházení s lékařskými předpisy
§ 3 - Zacházení s lékařskými předpisy označenými modrým pruhem
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
§ 5 - Způsob předepisování
§ 6 - Údaje uváděné na receptu
§ 7 - Vytváření a zasílání elektronických receptů a jejich zpracování centrálním úložištěm elektronických receptů
§ 8 - Změna údajů elektronického receptu zaslaného do centrálního úložiště elektronických receptů
§ 9 - Zrušení elektronického receptu zaslaného   do centrálního úložiště elektronických receptů
§ 10 - Přístup předepisujícího lékaře k vystaveným elektronickým receptům a k těm elektronickým receptům, na jejich základě byly již léčivé přípravky vydány
§ 11 - Komunikace lékařů s centrálním úložištěm elektronických receptů a technická dokumentace k elektronickému předepisování
§ 12 - Údaje uváděné na receptu vystaveném ve výjimečném případě
§ 13 - Údaje uváděné na žádance
§ 14 - Doba platnosti lékařských předpisů
§ 15 - Výpis z receptu
§ 16 - Uchovávání lékařských předpisů   označených modrým pruhem
ČÁST TŘETÍ - PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ZA ÚČELEM POSKYTOVÁNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
§ 17 - Způsob předepisování
§ 18 - Údaje uváděné na receptu
§ 19 - Údaje uváděné na předpisu pro medikované krmivo
§ 20 - Uchovávání předpisů pro medikované krmivo
§ 21 - Údaje uváděné na předpisu pro veterinární autogenní vakcíny
§ 22 - Uchovávání předpisů pro veterinární autogenní vakcíny
§ 23 - Předepisování léčivých přípravků za účelem jejich distribuce chovatelům
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ   A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 24 - Přechodná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Závěrečné ustanovení
Zavřít
MENU