38/2008 Sb.Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008
o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté,
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím
související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON
TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ
ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ,
A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „nařízení Rady“)

       a) práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady (dále jen „zboží“), a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady (dále jen „technická pomoc“),
       b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.

§ 2
Působnost

        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)

       a) rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci,
       b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a členských států Evropské unie.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ, A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Žádost o povolení
§ 4 - Rozhodnutí o žádosti
§ 5  
§ 6 - Povinnosti vývozce a dovozce
§ 7 - Povinnosti držitele povolení k poskytnutí technické pomoci
§ 8 - Celní úřad
§ 9 - Dohled
§ 10 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 11 - Přestupky
§ 12 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 13 - Společná ustanovení
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha - Žádost o povolení k vývozu nebo k dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci
Zavřít
MENU