35/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství


Čl. I

        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 409/2006 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 2d se vkládá nový § 2da, který zní:


㤠2da
Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

        (1)  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond,  a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory

a)   podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

b)   obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.

        (2)  Podpory se poskytují ve formě

a)   zajištění úvěrů,

b)   finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU