34/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
34

ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

        1.  § 24 včetně nadpisu zní:


㤠24
Povinnosti při přepravě odpadů

        (1)  Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny

       a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech30),
       b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady související s přepravou odpadů a poskytnout o ní úplné a pravdivé informace,
       c) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,
       d) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
       e) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU