25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
25

ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH
POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ


Integrovaný registr znečišťování životního
prostředí
§ 1

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2).


§ 2

        Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3), který vede Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).


§ 3

        (1)  Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 4) ohlašuje ministerstvu

       a) úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5),
       b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a
       c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 1 - Integrovaný registr znečišťování životního
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
§ 5 - Správní delikty
§ 6  
§ 7 - Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
§ 8  
§ 9 - Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci
§ 11  
§ 12 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
§ 13  
§ 14 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 15  
§ 16 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 17  
§ 18 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obalech
§ 19  
§ 20 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Zavřít
MENU